Otsi:    
A PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
B MÄETÖÖSTUS
C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
D ELEKTRIENERGIA, GAASI, AURU JA KONDITSIONEERITUD ÕHUGA VARUSTAMINE
E VEEVARUSTUS; KANALISATSIOON, JÄÄTME- JA SAASTEKÄITLUS
F EHITUS
G HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSÕIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT
H VEONDUS JA LAONDUS
I MAJUTUS JA TOITLUSTUS
J INFO JA SIDE
K FINANTS- JA KINDLUSTUSTEGEVUS
L KINNISVARAALANE TEGEVUS
M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
N HALDUS- JA ABITEGEVUSED
O AVALIK HALDUS JA RIIGIKAITSE; KOHUSTUSLIK SOTSIAALKINDLUSTUS
P HARIDUS
Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
R KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG
S MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
T KODUMAJAPIDAMISTE KUI TÖÖANDJATE TEGEVUS; KODUMAJAPIDAMISTE OMA TARBEKS MÕELDUD ERISTAMATA KAUPADE TOOTMINE JA TEENUSTE OSUTAMINE
U EKSTERRITORIAALSETE ORGANISATSIOONIDE JA ÜKSUSTE TEGEVUS