• EST
  • ENG
  • SISENE
Tasuta lepingu sõlmimine

Vastavalt justiitsministri 30.11.1998.a. määrusega nr 55 kinnitatud „Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri arvutiandmete kasutamise tasumäärade“ punkti 1 alapunkti 2 ei rakendata tasumäärasid, kui arvutiandmeid kasutab täidesaatva riigivõimu haldusorgan, kohus, valla- või linnavalitsus, samuti riigiasutusest või avalik-õiguslikust juriidilisest isikust teadus- ja arendusasutus seadusest tuleneva ülesande täitmiseks.

Vastavalt justiitsministri 27.12.2000. a määruse nr. 78 „Kohtute registriosakondade keskandmebaasi pidamine“ § 7 lg 5 on valla- ja linnavalitsus vabastatud tasu maksmisest teabe osas, mis puudutab vastavat omavalitsusüksust ning on vajalik valla- või linnavalitsusele seadusega pandud ülesande täitmiseks.

Vastavalt justiitsministri 22.01.2001. a määruse nr. 8 "Kinnistusraamatu andmetöötluskeskus" § 6 lg 1 võimaldatakse Kinnistusraamatu arvutiandmetele tasuta juurdepääs täidesaatva riigivõimu asutusele, kohtule, valla- ja linnavalitsusele, notarile ja kohtutäiturile seadusega antud ülesannete täitmiseks.

Enne taotluse esitamist palume Teil tutvuda järgmiste dokumentidega:
Kui olete tutvunud eelnimetatud dokumentidega ning otsustanud lepingu sõlmida, siis palume saata Registrite ja Infosüsteemide Keskusele järgmised andmed (tärniga märgitud väljad on kohustuslikud):


PÄRINGUSÜSTEEMIDE KASUTAMISE LEPINGU SÕLMIMISE TAOTLUS
LEPINGU POOLED:
Registrite ja Infosüsteemide Keskuse (RIK) andmed
Aadress: Lubja 4, Tallinn 19081
Registrikood: 70000310
Kasutajatoe telefon: 6 803 160
Kasutajatoe e-post: info@rik.ee
Veebileht: www.rik.ee
Kliendi üldandmed
* Nimi:
* Registrikood:
Aadress
* Riik:
* Maakond:
* Linn/alev/küla:
* Tänav, maja, korter, talu:
* Postiindeks:
Kontaktinfo
* Telefon:
Faks:
Mobiiltelefon:
* E-post:
KLIENDI SOOVITUD TEENUSED:
Äriregistri teabesüsteem
Kinnistusraamatu päringusüsteem
* Millise seadusesätte alusel milliseid andmeid millisel hulgal vajatakse
(Vastavalt justiitsministri 22.01.2001. a määrusele
nr 8 ja 30.11.1998.a. määrusele nr 55)
KLIENDI SOOVITUD LISATEENUSED:
Euroopa Äriregister (EBR):
loe lisa
Rekvisiitide XML teenused:
ADMINISTRAATORKASUTAJA ANDMED:
* Nimi:
* Isikukood:
* E-post:
* Ametinimetus:
KLIENDI KONTAKTISIK LEPINGU TÄITMISEL:
* Eesnimi:
* Perekonnanimi:
* Ametinimetus:
* Telefon:
* E-post:
LEPINGULE KIRJUTAB ALLA KLIENDI ESINDAJA:
* Eesnimi:
* Perekonnanimi:
* Ametinimetus:
* Allkirjastatakse digitaalselt:
( Kui Te soovite lepingu allkirjastada ID-kaardi või Mobiil-ID vahendusel digitaalselt, valige palun JAH.
Kui Teil ei ole digitaalse allkirjastamise võimalust või Te ei soovi lepingut digitaalselt allkirjastada, valige palun EI. )
MUU:
* IP aadress(id):
Klient kinnitab, et on tutvunud Registrite ja Infosüsteemide Keskuse päringusüsteemide kasutamise üldtingimustega, mis on Poolte vahel sõlmitud päringusüsteemide kasutamise lepingu lahutamatu osa ning on teadlik, et teenuse kasutama hakkamisel kaotab seeläbi sidevahendi teel sõlmitud lepingukohase 14-päevase taganemisõiguse.