Liigu põhisisu juurde Juurdepääsetavus
Abi

Vali asutatava juriidilise isiku tüüp

Võrdle õiguslikke vorme

Osaühing

minimaalne kapital 1 euro senti
iga osaniku osa suurus vähemalt 1 euro sent
asutajateks võivad olla nii füüsilised kui juriidilised isikud
asutamiseks vajalik põhikiri ja asutamiseleping, neid asendab e-äriregistris asutades tüüppõhikiri
peab olema juhatus
kohustus esitada majandusaasta aruanne

Füüsilisest isikust ettevõtja

pakub teenuseid ja kaupu enda nimel
kapitalinõue puudub
ei ole vaja asutamislepingut ega põhikirja
vastutab kohustuste eest kogu oma varaga
võimalus tegevus ajutiselt peatada või tegutseda hooajaliselt või tähtajaliselt
puudub kohustus esitada majandusaasta aruanne

Mittetulundusühing

isikute ühendus, mille eesmärgiks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine
tegutseb üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks
asutajateks võivad olla nii füüsilised kui ka juriidilised isikud ning neid peab olema vähemalt kaks
kõrgeim organ on liikmete üldkoosolek
peab olema juhatus
kohustus esitada majandusaasta aruanne
mittetulundusühingute alla kuuluvad ka loomeliidud ja usulised ühendused

Täisühing

vähemalt kaks osanikku, kes vastutavad solidaarselt kogu oma varaga
osanikeks võivad olla nii füüsilised kui ka juriidilised isikud
tegutseb ühingulepingu alusel, kus määratakse ka osanike sissemaksete suurus
täisosanikul on kohustus osaleda juhtimises
puudub kohustus esitada majandusaasta aruanne välja arvatud juhul, kui täisosanikuks on aktsiaselts, osaühing, tulundusühistu või mittetulundusühing

Usaldusühing

vähemalt kaks osanikku, kus täisosanik vastutab kogu oma varaga ja usaldusosanik vastutab sissemakstud osa ulatuses
osanikeks võivad olla nii füüsilised kui ka juriidilised isikud
tegutseb ühingulepingu alusel, kus määratakse ka osanike sissemaksete suurus
usaldusosanikul ei ole õigust usaldusühingut juhtida ja esindada, kui ühingulepinguga ei ole ette nähtud teisiti
puudub kohustus esitada majandusaasta aruanne välja arvatud juhul, kui täisosanikuks on aktsiaselts, osaühing, tulundusühistu või mittetulundusühing

Maaparandusühistu

maaparandushoiutööde ühiseks korraldamiseks
liikmed on ühe või mitme tervikliku maaparandussüsteemi omanikud või tegevusest kasu saavad vabatahtlikud liikmed
lisaks ühishoiule võib teha maaparandussüsteemi toimimisega seotud avalikust või maaparandusühistu liikmete ühisest huvist tulenevaid tegevusi
kõrgeim organ on liikmete üldkoosolek
peab olema juhatus
kohustus esitada majandusaasta aruanne

Välismaa äriühingu filiaal

kantakse registrisse kui välismaa äriühing soovib oma nimel pakkuda Eestis püsivalt kaupu või teenuseid
filiaali tegevuse ja kohustuste eest vastutab välismaa äriühing
juhataja juhib ja esindab filiaali ning korraldab filiaali raamatupidamist

Erakond

isikute ühendus, mille eesmärgiks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine
tegutseb üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks
asutajateks võivad olla nii füüsilised kui ka juriidilised isikud ning neid peab olema vähemalt kaks
kõrgeim organ on liikmete üldkoosolek
peab olema juhatus
kohustus esitada majandusaasta aruanne

Ametiühing

isikute ühendus, mille eesmärgiks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine
tegutseb üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks
asutajateks võivad olla nii füüsilised kui ka juriidilised isikud ning neid peab olema vähemalt kaks
kõrgeim organ on liikmete üldkoosolek
peab olema juhatus
kohustus esitada majandusaasta aruanne

Täidesaatva riigivõimu asutus või riigi muu institutsioon

täidesaatva riigivõimu asutused on valitsusasutused ja valitsusasutuste hallatavad riigiasutused
valitsusasutused on riigi eelarvest finantseeritavad asutused, mille põhiülesandeks on täidesaatva riigivõimu teostamine
valitsusasutuste hallatavad riigiasutused on riigi eelarvest finantseeritavad riigiasutused, mille põhiülesandeks ei ole täidesaatva riigivõimu teostamine, va juhul kui seadus seda ette näeb

Avalik-õiguslik juriidiline isik, põhiseaduslik institutsioon või nende asutus

avalik-õiguslik juriidiline isik on riik, kohaliku omavalitsuse üksus ja muu juriidiline isik, mis on loodud avalikes huvides ja selle juriidilise isiku kohta käiva seaduse alusel
põhiseaduslikeks institutsioonideks on Riigikogu, Vabariigi President, Eesti Pank, Riigikontroll, Õiguskantsler ja Riigikohus

Kohaliku omavalitsuse asutus

kohaliku omavalitsuse asutus on valla või linna koosseisu kuuluv asutus
valla ja linna ametiasutuste põhiülesanne on avaliku võimu teostamine
valla või linna ametiasutuste poolt hallatavate asutuste põhiülesanne on avalike teenuste osutamine kohalikul tasandil

Aktsiaselts

minimaalne kapital 25 000 eurot
aktsionärid ei vastuta isikliku varaga
aktsiaseltsi aktsiad peavad oma registreeritud
asutajateks võivad olla nii füüsilised kui juriidilised isikud
asutamiseks on vajalik asutamisleping ja põhikiri
kõrgeim organ on aktsionäride üldkoosolek
peab olema juhatus ja nõukogu
kohustus esitada majandusaasta aruanne

Tulundusühistu

eesmärgiks on liikmete majanduslike huvide toetamine
liikmetel puudub enamasti isiklik varaline vastus
kui liikmetel isiklik vastutus puudub, on minimaalne kapital 2 500 eurot
asutajateks võivad olla nii füüsilised kui ka juriidilised isikud ning neid peab olema vähemalt kaks
asutamiseks on vajalik asutamisleping ja põhikiri
kõrgeim organ on üldkoosolek
peab olema juhatus, teatud juhtudel ka nõukogu
kohustus esitada majandusaasta aruanne

Sihtasutus

vara valitsemiseks ja põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks
tulusid tohib kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks
asutajateks võivad olla nii füüsilised kui juriidilised isikud
peab olema juhatus ja nõukogu
kohustus esitada majandusaasta aruanne

Euroopa majandushuviühing

eesmärk on toetada ja tõhustada oma liikmetest ettevõtjate majandustegevust
tegevuse eesmärgiks ei või olla kasumi saamine
kohustus esitada majandusaasta aruanne
ühingule kohaldatakse täisühingu kohta sätestatut

Euroopa äriühing (Societas Europaea)

aktsiaseltsi vorm, mis võimaldab ühtsete eeskirjade alusel tegeleda ettevõtlusega erinevates Euroopa riikides
minimaalne kapital 120 000 eurot
kohustus esitada majandusaasta aruanne
ühingule kohaldatakse aktsiaseltsi kohta sätestatut

Euroopa ühistu

eesmärgiks on oma liikmete majandusliku ja sotsiaalse tegevuse arendamine
minimaalne kapital 30 000 eurot
kohustus esitada majandusaasta aruanne
ühistule kohaldatakse aktsiaseltsi kohta sätestatut

Euroopa territoriaalse koostöö rühmitus

eesmärgiks on hõlbustada ja edendada rühmituse liikmete piiriülest, riikide- ja/või piirkondade vahelist koostööd, mille ainuke eesmärk on tugevdada majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust
kohustus esitada majandusaasta aruanne
rühmitusele kohaldatakse tulundusühistuseadust

Usaldushaldus

tunnustava riigi õiguse alusel loodud õigussuhe
usaldushaldur valitseb usaldushalduse looja eraldatud varakogumit oma nimel
usaldushaldur esitab tegelikud kasusaajate andmed